طراحی بسته بندی محصول شرکت جهش انرژی

خدمات ارائه شده 

موضوع پروژه 

طراحی بسته بندی محصول شرکت جهش انرژی

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت جهش انرژی
موضوع پروژه: بسته بندی محصول
خدمات: طراحی بسته بندی، طراحی لیبل محصول، اجرای مدل سازی، رندرینگ

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید