طراحی و چاپ کاتالوگ پروژه‌های شرکت مهندسی روناک

خدمات ارائه شده 

موضوع پروژه 

طراحی و چاپ کاتالوگ پروژه‌های شرکت مهندسی روناک

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت مهندسی روناک
موضوع پروژه: طراحی کاتالوگ (انگلیسی)
خدمات: طراحی و چاپ کاتالوگ صنعتی، طراحی گرافیک

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید