دیجیتال مارکتینگ شرکت اسکو سنگ

موضوع پروژه 

دیجیتال مارکتینگ شرکت اسکو سنگ

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت گروه معادن اسکو سنگ
موضوع پروژه: دیجیتال مارکتینگ ، استراتژی
خدمات: تحقیقات بازار دیجیتال، تدوین استراتژی دیجیتال، آنالیز شبکه های اجتماعی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید