طراحی بروشور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

موضوع پروژه 

طراحی بروشور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
موضوع پروژه: طراحی بروشور
خدمات: طراحی بولتن خبری، تولید محتوا

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید