طراحی لیبل و طراحی بسته بندی شرکت فرآورده های لبنی گلبرگ (آوش)

موضوع پروژه 

طراحی لیبل و طراحی بسته بندی شرکت فرآورده های لبنی گلبرگ (آوش)

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فرآورده های لبنی گلبرگ (آوش)
موضوع پروژه: بسته بندی محصول
خدمات: طراحی لیبل محصول، مدلسازی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید