مدلسازی سه بعدی شرکت مهندسی توسعه فنون خوزستان

موضوع پروژه 

مدلسازی سه بعدی شرکت مهندسی توسعه فنون خوزستان

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت مهندسی توسعه فنون خوزستان
موضوع پروژه: بسته بندی محصول
خدمات: طراحی بسته بندی، طراحی لیبل محصول، مدلسازی سه بعدی، رندرینگ

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید