طراحی سایت هفته جهانی کارآفرینی

طراحی وب سایت ملی هفته جهانی کارآفرینی 1398

خدمات ارائه شده 

موضوع پروژه 

طراحی سایت هفته جهانی کارآفرینی

برچسب ها 

توضیحات کلی پروژه 

طراحی وب سایت ملی هفته جهانی کارآفرینی (GEW) که بزرگترین رویداد هماهنگ با هدف ترویج و ترفیع کارآفرینی در جهان است. این رویداد توسط بنیاد هفته جهانی کارآفرینی و با حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید