اجرای تبلیغات محیطی آموزشگاه موسیقی سینمایی پل

موضوع پروژه 

اجرای تبلیغات محیطی آموزشگاه موسیقی سینمایی پل

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: آموزشگاه موسیقی و سینمایی پل
موضوع پروژه: طراحی پوستر
خدمات: طراحی پوستر، طراحی بیلبورد اجرای تبلیغات محیطی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید