طراحی کاتالوگ صنعتی شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

موضوع پروژه 

طراحی کاتالوگ صنعتی شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
موضوع پروژه: طراحی کاتالوگ
خدمات: طراحی گرافیک، طراحی کاتالوگ صنعتی تجهیزات فراوری و انتقال مواد

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید